Všeobecné smluvní podmínky – Ecool Kft

1. Všeobecné podmínky
Níže uvedené podmínky jsou v souladu s fakturami, dodacími listy, smlouvou o prodeji maziv, případnou fluid management smlouvou a ostatními dokumenty souvisejícími s prodejem maziv společnosti Ecool Kft.. Obchodní podmínky, které jsou odlišné od našich prodejních a dodacích podmínek, můžeme akceptovat pouze v písemné formě.

2. Nabídka a objednávka
Na nabídky se v rámci doby platnosti nabídky vztahují předpisy
vázanosti nabídky. Po uplynutí platnosti nabídky je možné písemné prodloužení nabídky. První objednávku lze považovat za přijatou v případě písemného potvrzení objednávky nebo plnění.

3. Odstoupení od smlouvy, vis major, odpovědnost
V případě Vis major a jiných nevyhnutelných překážek může společnost Ecool Kft. po dobu jejich trvání omezit nebo pozastavit dodávku nebo může odstoupit od smlouvy. Pod Vis major spadají hlavně pracovní spory, provozní poruchy, neodkladné opravy ve výrobním závodě, úřední opatření jakéhokoliv charakteru, neúplná dodávka surovin a pomocného materiálu nebo jejich omezená nebo pozdní dodávka, výpadek dodávky elektřiny, vody, případně plynu, nedostatek dopravních prostředků, problémy v dopravě, válka, povstání a podobné události a dále všechny nevyhnutelné události. V případě, že by společnost Ecool Kft. byla povinna uhradit vzniklou škodu, omezuje se její odpovědnost na škody způsobené úmyslně a škody způsobené z nedbalosti. Odpovědnost za škody nepřímé a důsledky konsekventních škod se vylučuje.

4. Dodávka, množství – zjištění
Dodržení dodacích lhůt je povinné pouze v případě písemného zpětného potvrzení. Společnost Ecool Kft. nezodpovídá za dodávku poslanou v termínu, pokud se v oblasti nakládky/vykládky a poskytnutí vozidla vyskytnou překážky, za které nezodpovídá, a proto by odeslání dodávky v termínu nebylo možné. V případě prodejní dodávky se nebezpečí škody přenese na obchodníka, kdy obchodník předá zboží k odeslání, nebo zboží je převzato k odeslání od obchodníka. V případě prodeje soukromému konečnému uživateli se nebezpečí škody přenese převzetím zboží zákazníkem. V případě, že se odeslání a /nebo doručení opozdí z viny odběratele nebo odběratel z jiného důvodu pozdě převezme dodávku, tak i v těchto případech se odpovědnost za škodu přenese na odběratele. Množství, na jehož základě se určuje cena zboží, určuje společnost ECOOL Kft. a bude ho účtovat dle stavu při odeslání zboží.

5. Vzorky a určení kvality
Data rozborů a jiné charakteristiky kvality vyhovují dle našeho nejlepšího vědomí našim poznatkům a aktuálnímu stavu našeho vývoje. Vzorky a zkoušky odpovídají standardní kvalitě výrobků, vyjma toho, kdy dojde ke zvláštní dohodě vztahující se na speciální vlastnosti se zvláštním termínem dodání. Společnost ECOOL Kft.se zaručuje, že výrobek splňuje podmínky kvality uvedené na obalu.

6. Námitky proti kvalitě
Partner zkontroluje při převzetí výrobek ohledně dodaného množství a obalu. Závady na obalu a chybějící množství je partner povinen – s podpisem zástupce partnera a zástupce přepravce – nahlásit písemně společnosti ECOOL Kft.. Po obdržení tohoto písemného oznámení není společnost ECOOL Kft. povinna akceptovat žádné další reklamace ohledně množství nebo obalu. Pokud je odběratel obchodníkem, je povinen písemně oznámit každou viditelnou závadu, pokud není obchodníkem, tak každou zjevnou závadu, dále chybné množství nebo špatnou dodávku a to ihned po doručení zboží na místo určení. Další podmínkou je, aby zboží bylo v původním stavu, neotevřené a aby mezitím zboží nebylo posláno dál. Odběratel je povinen se postarat o případnou ochranu nároků vůči dodavateli. Při námitkách proti kvalitě je nutné okamžitě poslat písemnou reklamaci, zbytek zboží v originálním obalu a zajistit i již použité zboží. Prodejci musí být poskytnuta možnost překontrolovat námitky a učinit veškerá potřebná opatření na místě. V případě oprávněné námitky zajistí naše společnost dle svého rozhodnutí náhradní dodávku nebo nabídne snížení ceny. V případě, že je odběratel obchodník, vylučujeme další nároky vůči společnosti ECOOL Kft. a to i ty nároky, které nejsou záruční.

V případě, že odběratel není prodejce a použijeme právo společnosti Ecool Kft. na náhradní dodávku, má odběratel v případě neúspěšné náhradní dodávky nárok na snížení kupní ceny nebo může zvolit nastolení předsmluvního vztahu. Doba platnosti nároku na odškodnění je 1 rok od zjištění skutečností opodstatňujících nárok nebo od termínu, kdy se odběratel pro závažnou nedbalost nedozvěděl o těchto okolnostech. Toto se nevztahuje na odpovědnost za úmyslné poškození a na ty případy, kdy jsou ze zákona nastolené povinné záruční lhůty a nevztahuje se na případ odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za výrobek (zboží).

7. Ceny
Dohoda o ceně zboží je možná pouze písemným potvrzením objednávky uvedeným v bodě č. 2 nebo na základě dohody vzniklé v případě plnění. Daň z přidané hodnoty bude přičtena dle aktuální sazby. Potvrzené ceny, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, mají platnost 30 dnů. Vyhrazujeme si právo na změnu cen mimo dané termíny, a to i v případě dohody o ceně, pokud se v hospodářství minerálních olejů změní rozpočtové poplatky (např. daň za minerální oleje, poplatek za použité oleje aj.), pevné ceny za dopravu, ceny surovin a jiné náklady. Po uplynutí potvrzeného termínu se uzavřou nové dohody o cenách. Do jejich vypracování se i nadále používají stávající ceny.

8. Platební podmínky
V případě prodeje hrazeného bankovním převodem se kupní cena musí vyplatit do 15 dnů a to bez jakéhokoliv odečtu, výjimkou je, pokud je v nabídce udán jiný termín. V případě pozdní úhrady bude společnost ECOOL Kft. požadovat úroky z prodlení, jejichž výše je dvojnásobek diskontní sazby určené bankou k datu splatnosti + 7 %. Při porušení platebních podmínek nebo vzniku okolností, které mohou snižovat platební schopnost odběratele, se všechny zbývající pohledávky stávají okamžitě splatnými bez ohledu na změny provedené v průběhu splácení. Uplatnění práva zápočtu nebo zádržného vůči společnosti ECOOL Kft. je povoleno pouze v případě splatné a společností Ecool Kft. uznané nebo pravomocně přisouzené pohledávky. V zájmu vymáhání pohledávek, které jsou po splatnosti déle než 30 dní, využijeme služeb právního zástupce, jehož náklady uhradí strana, která způsobila zpoždění. Údaje, které vznikly a jsou k dispozici v rámci smluvního právního vztahu, uchováme a zpracujeme dle účelu. Dodržujeme nařízení ohledně ochrany údajů.

9. Výhradní právo vlastníka
Všechny výrobky dodané v rámci obchodní dohody jsou až do uhrazení faktury majetkem společnosti Ecool Kft. Do té doby tedy nemá odběratel oprávnění, vyjma řádných obchodních transakcí odběratele, nakládat se zbožím, zboží poskytnout třetí osobě jako zástavu nebo zboží postoupit jako záruku. Pro zajištění pohledávky ve výši prodejní ceny postoupí prodejce tuto pohledávku, která mu vznikla na základě prodeje zboží v majetku společnosti Ecool Kft., společnosti Ecool Kft. Prodejce je oprávněný získat zpět postoupené pohledávky, pokud splní své závazky dle smluvních podmínek vůči společnosti Ecool Kft.. V případě, že prodejce nesplní tento svůj závazek, náleží vybrané částky společnosti Ecool Kft.. S těmito částkami bude nakládáno zvlášť a budou uschovány. V případě pomíchání zboží s vyhrazením vlastnického práva s jiným zbožím nebo jeho zpracování náleží společnosti Ecool Kft. podíl na novém výrobku ve výši hodnoty zboží s vlastnickým právem. V tomto případě bude aplikován první a druhý odstavec.

10. Ukončení smlouvy
Strany své právo výpovědi mohou uplatňovat jednostranným písemným prohlášením. V případě výpovědi smluvního vztahu je partner povinen uhradit již převzaté zboží, společnost Ecool Kft. není povinna předat objednané, ale ještě nepředané zboží. Ani v případě právoplatně podané výpovědi nezaniká povinnost úplného finančního vyúčtování mezi smluvními stranami.

11. Uplatňované právo
Pokud by jedno ujednání bylo neplatné nebo se stalo neplatným, ostatní ujednání zůstávají v platnosti. V případě právního sporu si strany vyhrazují příslušnost k soudním orgánům Pesti Központi Kerületi Bíróság ( Obvodní soud v Pesti) a Fővárosi Törvényszék (Soud hlavního města).

Kontaktujte nás

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů